TAX FREE Azərbaycanda – 3 dildə – Azərbacan dilində – In English – на Русском языке

Azərbaycan dilində

Azərbaycana səfər zamanı büdcənizə qənaət etmək üçün alış-veriş zamanı TAX FREE imkanlarından istifadə edin və ödədiyiniz məbləğin bir hissəsini geri alın.

TAX FREE nədir?

Tax Free – xarici vətəndaşlar tərəfindən alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) geri qaytarılması mexanizmidir. Bu imkandan istifadə etmək üçün xüsusi TAX FREE stikerləri olan ticarət obyektindən alış-veriş edin. TAX FREE stikerləri olan mağazalarda aldığınız mallara görə ödədiyiniz ƏDV məbləğini ölkəni tərk etdiyiniz zaman, hava limanında geri ala bilərsiniz.

Qeyd: Azərbaycanda təqdim edilən bütün mallara görə ƏDVnin dərəcəsi 18%-dir

TAX FREE kimlərə şamil edilmir?

• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına;

• Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə verilən, haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün iş icazəsi verilən əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə;

• bilavasitə xidməti vəzifələrini icra edən hava nəqliyyatının heyət üzvü olan şəxslərə;

• yaşı 14-dən aşağı olan şəxslərə.

ƏDV-ni necə geri almaq olar?

3 addımdan ibarət təlimatdan istifadə edərək siz rahat qaydada ödədiyiniz ƏDV-ni geri ala bilərsiniz:

1. Tax Free stikeri olan mağazada alış-verişin edilməsi

TAX FREE stikeri ola mağazada mal aldığınız zaman satıcıya TAX FREE imkanından istifadə etmək istədiyiniz barədə məlumat verin. Daha sonra ƏDVni qaytarmaq hüququ verən elektron vergi hesabfakturasının (e-VHF) doldurulması üçün satıcıya xarici vətəndaşlığınızı təsdiq edən pasportunuzu təqdim edin. Satıcı pasport məlumatlarınızı daxil etdikdən sonra sizə 2 nüsxədə imzalanmış və möhürlənmiş e-VHF-ı təqdim edəcək. E-VHF-da digər məlumatlarla yanaşı ödənilmiş ƏDV-nin məbləği və ƏDV-nin qaytarılacağı son tarix göstərilir.

Qeyd: TAX FREE imkanından istifadə etmək üçün sizin bir e-VHF üzrə aldığınız malların dəyəri ƏDV ilə birlikdə 300 manatdan az olmamalıdır!

2. Gömrük məntəqəsinə müraciət

Azərbaycanı tərk etdiyiniz zaman aldığınız malı və eVHF-nı pasportunuzla birlikdə aeroportda yerləşən Gömrük nəzarət buraxılış məntəqəsinə təqdim edin. Gömrük orqanının nümayəndəsi e-VHF-da müvafiq qeydlərini apardıqdan sonra onu möhür ilə təsdiq edərək sizə təqdim edəcək.

Qeyd: Mallar alındığı tarixdən 90 gün müddətində ölkə ərazisindən aparılmalıdır. Bu müddəti keçdiyiniz təqdirdə, mal üçün ödənilmiş ƏDV-nin məbləği geri qaytarılmır!

3. ƏDV-nin geri qaytarılması

Son olaraq, gömrük nəzarət buraxılış məntəqəsində sizə verilən e-VHF-nı müvəkkil banka təqdim edirsiz. Seçdiyiniz metoddan asılı olaraq ödəniş xarici və ya milli valyutada aşağıdakı qaydada həyata keçirilir: 1) Nağd qaydada – banka müvafiq sənədi təqdim edildikdən dərhal sonra; 2) Nağdsız qaydada – ödənişin köçürülməsini istədiyiniz bank kartının rekvizitlərini banka təqdim etdiyiniz tarixdən sonrakı 10 iş günü ərzində

Qeyd: Köçürülmə metodundan asılı olmayaraq aldığınız mallara görə ödədiyiniz ƏDV məbləğindən 20 faiz həcmində xidmət haqqı tutulduqdan sonra qalan məbləğ sizə qaytarılır

Bu mallara TAX FREE tətbiq edilmir:

– aksizli mallar;

– ərzaq malları;

– dərman pereparatları və tibbi ləvazimatlar;

– ölkənin mədəni-tarixi sərvəti hesab edilən, mədəni irsin qorunması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən mallar;

– ölkə daxilində satışı ƏDV-dən azad edilən mallar;

– ixracı üçün lisenziya tələb edilən mallar;

– çərçivəyə salınmamış, emal edilməmiş və ya çeşidlənməmiş qiymətli daşlar;

– külçə şəklində qiymətli metallar;

– müşayiət olunmayan baqajla Azərbaycan Respublikasının ərazisindən aparılan mallar;

– nəqliyyat vasitələri və onların ehtiyat hissələri;

– poçt və ya internet xidməti vasitəsilə ixrac edilən mallar.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

In English

When travelling to Azerbaijan, in order to save money while doing shopping, you can benefit from the TAX FREE opportunities and receive the refund.

What is TAX FREE?

Tax free is a mechanism of refunding VAT paid by the foreign citizens during purchase of goods not designed for production or commercial needs. To benefit from this opportunity, please feel free to shop at TAX FREE labelled shops. You can refund the VAT paid by you for the goods you purchased at TAX FREE labelled shops during your departure at the airport.

Note: Standard VAT rate in Azerbaijan is 18%.

Who is not eligible for TAX FREE?

• Citizens of the Republic of Azerbaijan;

• Foreign nationals and stateless persons who have been granted with residence and work permit in the territory of the Republic of Azerbaijan;

• Persons who are the members of the crew directly serving in the air transport;

• Persons under 14 years old.

How the VAT is refunded?

By using a three-step guide you can have the VAT easily refunded:

1. Shopping at TAX FREE labeled stores

While purchasing goods at TAX FREE labelled shop inform a salesperson on your intention to benefit from TAX FREE. Then present your passport confirming your citizenship to the salesperson to fill in the electronic tax invoice enabling VAT refund. The salesperson, upon filling in your passport details, will provide you with 2 copies of signed and stamped e-tax invoice. The e-tax invoice, along with other information, will contain the amount of paid VAT, as well as the expiry date of VAT refund.

Note: You can benefit from TAX FREE, if the cost of purchased goods per one e-tax invoice is not less than 300 AZN, including VAT!

2. Applying to the Customs checkpoint

While departing from Azerbaijan, present purchased goods and e- tax invoice along with your passport to the Customs checkpoint located at the airport. Customs staff will certify your e-tax invoice with a stamp and return it back to you after making relevant notes on it.

Note: The goods should be taken out of the territory of the country within 90 days from the date of purchase!

3. VAT refund

As the last step, you present the e-tax invoice given to you by the customs checkpoint to the correspondent bank. You can receive your refund on foreign or local currency according to chosen method as follows: 1) Cash – immediately after presenting necessary document to the bank 2) Noncash – Within 10 working days from the date of submission, to the bank, of your bank card details to which you wish to receive the refund

Note: Regardless of the transfer method, you will be refunded the amount of VAT paid for the purchased goods after withholding 20% service fee.

The following goods are not subject to TAX FREE:

– excised goods;

– food stuffs;

– medicines and medical equipment;

– goods regarded as national cultural and historical riches, as well as significant in terms of protection of cultural heritage;

– VAT exempt goods in the territory of the country;

– goods requiring licence for export purposes

– unframed, raw or ungraded precious stones

– precious metals in bars;

– goods taken out of the territory of the Republic of Azerbaijan by unaccompanied baggage;

– vehicles and spare parts thereof;

– goods exported via post or internet service.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На Русском языке

Во время посещения Азербайджана с целью экономии своего бюджета при осуществлении покупок воспользуйтесь возможностями системы TAX FREE и верните часть уплаченной суммы.

Что такое TAX FREE?

TAX FREE – это механизм возврата налога на добавленную стоимость, уплаченного за товары, купленные иностранными гражданами и не предназначенные для коммерческих и производственных целей. Для использования этой возможности совершайте покупки в торговых объектах, где имеются стикеры (наклейки) TAX FREE. Вы можете вернуть НДС, уплаченный за товары, купленные в магазинах со стикерами (наклейками) TAX FREE, в аэропорту во время выезда из страны.

Примечание: ставка НДС на все товары, предоставляемые в Азербайджане, составляет 18 %

На кого не распространяется TAX FREE?

• граждане Азербайджанской Республики;

• лица без гражданства и иностранные лица, получившие разрешение на временное или постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики или получившие разрешение на работу для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности;

• лица, являющиеся членами экипажа воздушного транспорта, исполняющие непосредственные служебные обязанности;

• лица младше 14 лет.

Как можно вернуть НДС?

Вы легко можете вернуть уплаченный НДС, воспользовавшись инструкцией, состоящий из трёх ступеней:

1. Осуществление покупок в магазинах со стикерами TAX FREE

Во время осуществления покупок товаров в магазинах со стикерами TAX FREE сообщите продавцу о желании воспользоваться возможностями TAX FREE. Далее для заполнения электронной налоговой счёт фактуры, позволяющий вернуть НДС, предоставьте продавцу свой паспорт, удостоверяющий иностранное гражданство. После того, как продавец внесёт ваши паспортные данные, он предоставит вам подписанную и проштампованную электронную налоговую счёт фактуру в двух экземплярах. Наряду с другими сведениями, в электронной налоговой счёт фактуре указывается сумма уплаченного НДС и последняя дата возврата НДС.

Примечание: для пользования возможностями TAX FREE стоимость товаров, купленных по одной электронной счет фактуре, не должна составлять менее 300 манат с учетом НДС!

2. Обращение в таможенный пункт

Во время отъезда из Азербайджана купленный товар и электронную налоговую счёт фактуру вместе с паспортом предоставьте на контрольно-пропускном пункте таможни, расположенном в аэропорту. После осуществления соответствующих заметок в электронной налоговой счёт фактуре представитель таможенных органов заверит её печатью и предоставит вам.

Примечание: товары должны быть вывезены с территории страны в течение 90 дней со дня совершения покупки. По истечении данного периода сумма НДС, оплаченного за товар, не возвращается!

3. Возврат НДС

В заключении предоставьте электронную налоговую счёт фактуру, полученную на контрольно- пропускном пункте таможни, уполномоченному банку. В зависимости от выбранного вами метода оплата производится в иностранной или национальной валюте следующим образом: 1) наличный расчет – сразу после предоставления соответствующего документа в банк 2) безналичный расчет – в течении 10 дней после предоставления в банк реквизитов банковской карты, на которую вы хотите получить платёж.

Примечание: независимо от способа перевода из суммы НДС за приобретенный товар будет вычтено 20% в счет оплаты за услуги, остальная же сумма будет вам возвращена.

TAX FREE не распространяется на данные товары:

– акцизные товары;

– продовольственные товары;

– лекарственные препараты и медицинское оборудование;

– товары, имеющие особую ценность для сохранения культурного наследия и считающиеся культурно-исторической ценностью страны;

– товары, продажа которых освобождена от НДС внутри страны;

– товары, для экспорта которых необходима лицензия;

– необрамленные, необработанные или несортированные драгоценные камни;

– драгоценные металлы в виде слитков;

– товар, вывозимый с территории Азербайджанской Республики без cопровождения;

– транспортные средства и запчасти к ним;

– товар, экспортируемый посредством услуг почты или интернета.

huquqsunas.az

DİQQƏT !!!

YAZINI FAYDALI VƏ DƏYƏRLİ HESAB EDİRSİNİZSƏ ADMİNİMİZ ÜÇÜN BAŞLADILAN TƏHSİL KAMPANİYASINA DƏSTƏK OLMANIZI VƏ YA ƏN AZINDAN FACEBOOK VASİTƏSİLƏ PAYLAŞMANIZI XAHİŞ EDİRİK !
LİNK BURADA

Rəyiniz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir